تبلیغات
برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزارهای P6 و MSP - مشاوره در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه

امروز:

انجام کلیه خدمات مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه:

تهیه ساختار شکست پروژه (WBS)
تهیه برنامه زمانبندی پروژه با نرم افزارهای MSP و P6 
تهیه نمودارهای پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه (S-Curve)
تهیه جداول پیشرفت پروژه
تهیه صورت وضعیت پروژه (CBS)
تهیه گزارشات دوره ای پروژه (ماهانه،مدیریتی و ...)
تهیه گزارشات مربوط به انحرافات پروژه
تهیه Cash Flow پروژه و نمودارهای مالی
به روز رسانی برنامه زمانبندی و ثبت مستندات پروژه
تهیه لایحه توجیه تأخیرات پروژه